Het plan

Villawijk Landgoed Eelink is een gemeenschappelijk initiatief van de gemeente Winterswijk en WBC Projekten. Het landschappelijk gebied bevind zich aan de zuidoostkant van Winterswijk. Het gebied wordt globaal begrensd door de Wehmerbeek, Bataafseweg, Rondweg Zuid en de Eelinkes. Het landgoed vormt een overgangszone tussen de buitenwijken van Winterswijk en het schitterende, voor Nederland unieke coulisselandschap met zijn rijkdom aan culturele en natuurlijke erfgoederen.

De ontwikkeling van het landgoed tot woongebied gebeurt met zorgvuldige inachtneming en opwaardering van de landschappelijke waarden. Hiermee staat de locatie garant voor de zeldzame combinatie van wonen in een beschermde landelijke omgeving en de voordelen van goede voorzieningen op korte afstand.

Het bestemmingsplan biedt kopers veel flexibiliteit met betrekking tot de invulling van de kavels. De exacte inhoud van het bestemmingsplan kunt u downloaden en is bij de makelaar op te vragen.

Kavelindeling

De bouwkavels variëren in grootte  van 1.150 m² tot 2.200 m² wat resulteert in een prijs vanaf €249.000,- vrij op naam. Meer informatie over de prijzen treft u aan onder ‘Grondprijzen’ of door hier te klikken. De bouwkavels zijn vrij van architect en aannemer.

Veel variatie en mogelijkheden

De uitgangspunten voor het bouwen van een woning zijn in de afbeelding hiernaast weergegeven, een toelichting hierop treft u hieronder aan:

  • Oriëntatie van de woning is zowel evenwijdig of loodrecht op de richting van de weg mogelijk (maximaal tweemaal gelijke oriëntatie naast elkaar)
  • Om dichte bebouwing te voorkomen blijft alle bebouwing 6 meter uit de zijdelingse perceelsgrens.
  • Voorgevel van de woning mag in een zone 5 meter vanaf de gevellijn.
  • Bijgebouwen zijn mogelijk binnen een zone van 10 meter rond het hoofdgebouw en 3 meter achter de voorgevel.

Aankleding

De meidoornhagen zijn beeldbepalende afsluitingen van de kavels. Aan de zijde van de Wehmerbeek zijn bomen en aanvullende beplanting aangelegd.

De Laan van Napoleon, heeft een historische binding met de directe omgeving. In Landgoed Eelink ligt ook het Napoleonspad. Dit pad loopt vanuit buurtschap het Woold over de landerijen van ‘Eelink’ naar ‘de Huininkmaat’ en blijft in stand als fiets- en looppad.

Beeldkwaliteit

In het stedenbouwkundige plan speelt het landschap een belangrijke rol. De aaneengesloten bospercelen en het dal van de Whemerbeek vormen een boeiend en waardevol landschappelijk decor, waarin de toekomstige bebouwing organisch is opgenomen. Groen, woningen, openbare ruimte, infrastructuur en water zijn ingebed in de omgeving.

De architectuur van de woningen is te vatten onder de noemer ‘eenheid in verscheidenheid’. Er is architectonische vrijheid om iedere liefhebber van woonsuperioriteit aan zijn trekken te laten komen. Ondanks deze verscheidenheid tekent Landgoed Eelink zich door een homogeen, landelijk karakter. Met als verbindende factoren de uitgestrekte kavels, de weg die over het landgoed meandert, de metersbrede bermen en de lange groene hagen die de erfscheidingen vormen.

Villawijk Landgoed Eelink

Dit betekent bouwen op Landgoed Eelink voor u:

  • Betaalbaar exclusief!
  • Unieke locatie in de natuur
  • Ruimte voor uw stijl en smaak
  • Creatieve vrijheid