De omgeving en de natuur

Historie

Landgoed Eelink ligt in een schitterende omgeving: een typisch Achterhoeks coulisselandschap. Bossen, beken, houtwallen en weilanden wisselen elkaar af en zorgen voor een willekeurige sortering van natuurschoon die verder ongekend is in Nederland.

Dat ‘oerkarakter’ is voor een belangrijk deel te danken aan de scholtenboeren die vroeger rond Winterswijk hun domicilie hadden. Die beschermden zij met hand en tand en vaak werd er alles aan gedaan om de eigen identiteit van de landgoederen te versterken. Zo pootten de scholtenboeren bijvoorbeeld uitsluitend eikels van hun eigen eiken op hun landgoederen. Geen kruisbestuiving dus met de eiken van de buurman. Dit soort rituelen heeft tot gevolg dat je nergens in Nederland zo’n eeuwenoude, goed geconserveerde natuurlijke verscheidenheid vindt als in de omgeving van Winterswijk.

Bodem & Water

Landgoed Eelink is een zogeheten functie IV gebied “water voor landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur.” In gewone taal betekent dit, dat er eisen worden gesteld aan het peil en de doorstroming van het grondwater en aan de kwaliteit van het bodem- en het oppervlaktewater. Het gebied moet de natuur voldoende kunnen ‘voeden’ met water en de waterhuishouding moet de natuurlijke ontwikkeling stimuleren.

Om deze reden is de Whemerbeek heringericht. De beek is verbreed, ondieper gemaakt, gaat meanderen en heeft een ecologische zone langs haar oevers. In de beekzone zijn poelen: die zijn van belang voor een kleurrijke flora en fauna. Ook is op Landgoed Eelink een grote retentievijver aangelegd voor de opvang van het hemelwater en overtollig grondwater.

Flora & Fauna

Op Landgoed Eelink komen verschillende soorten dieren voor. Denk bijvoorbeeld aan de vleermuis, haas, konijn, egel, vos en eekhoorn. Langs de Whemerbeek en de afwatering zijn verschillende dieren aangetroffen.

In de bossen en de bosranden kunnen verschillende soorten dagvlinders voorkomen, zoals de grote weerschijnvlinder, de bruine eikenpage en de kleine ijsvogelvlinder. In wegbermen en langs watergangen komen planten voor als de brede wespenorchis, gewone dotterbloem en zwanenbloem. Ook de gevlekte orchis, de blauwe knoop en het grasklokje kunnen het gebied sieren.

Villawijk Landgoed Eelink

Dit betekent bouwen op Landgoed Eelink voor u:

  • Betaalbaar exclusief!
  • Unieke locatie in de natuur
  • Ruimte voor uw stijl en smaak
  • Creatieve vrijheid